Polityka prywatności

Polityka prywatności i ochrony danych osobowych
1. Zawartość Polityki prywatności: Polityka prywatności Administratora to informację dotyczące przetwarzania danych osobowych i innych informacji dotyczących Użytkowników. W niniejszej polityce Administrator zawarł jednocześnie wszystkie informacje, które osoby, których dane dotyczą (Użytkownicy) powinny otrzymać zgodnie z RODO.
2. Pani/Pana dane będą przetwarzane zgodnie z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO)
3. Administrator gwarantuje bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników, lub dane osobowe dotyczące osób zarządzających/właścicieli Obiektu poprzez zastosowanie środków ochrony odpowiadających wymogom przewidzianym przez RODO
4. Administrator oświadcza, że zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO) i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
5. Dane Administratora Danych i możliwości kontaktu: Administratorem danych osobowych jest CHMIELEWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Kleczanów 155, 27-641 OBRAZÓW, wpisana do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000957930, REGON: 830389886, NIP: 8641570356 (dalej zwana w niniejszym punkcie jako Administrator)
6. Z Administratorem można kontaktować się:
a. pod adresem korespondencyjnym SPÓŁKI: Kleczanów 155, 27 – 641 Obrazów,
b. pod adresem poczty elektronicznej: kontakt@arsklep.pl
7. Cele, podstawy prawne oraz czas przetwarzania danych: Korzystanie z Serwisu oraz zawieranie umów za pośrednictwem Serwisu (umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, umowa sprzedaży), z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Dane osobowe Użytkowników w ramach funkcjonalności Serwisu są zbierane:
a) Na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO w przypadku wyrażenia zgody na dostarczanie Państwu informacji handlowych drogą elektroniczną na podany przez Państwa adres (newsletter), a także w sytuacji wyrażenia przez Panią/Pana zgody na realizację działań marketingowych za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych
b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z realizacją umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym regulaminem,
c) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z realizacją złożonego zamówienia przez Użytkownika (umowa sprzedaży Towaru),
d) na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu A.R. Chmielewski w następujących celach: marketingu własnych produktów i usług w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu, w celach podatkowych i rachunkowych
e) na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO w zw. z art. 4 i art. 70 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacji podatkowej, w zw. z art. 10 i art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości – w celach podatkowych i rachunkowych.
8. Administrator przetwarza dane do momentu rozwiązania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), do momentu zrealizowania uzasadnionego interesu prawnego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) Administratora, w szczególności przedawnienia roszczeń lub cofnięcia zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) bądź wniesienia sprzeciwu.
9. Udostępnienie Danych: Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane innym podmiotom w wypadku wyrażenia przez Użytkownika dobrowolnej zgody na udostępnienie tych danych podmiotom które Użytkownik wskaże w swoim oświadczeniu (np. Towarzystwom Ubezpieczeniowym, rodzinie, etc.) lub w wypadku obowiązku udostępnienia danych osobowych wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa podmiotom uprawnionym do ich otrzymania a także podmiotom wspierającym działania Administratora.
10. Administrator będzie ujawniać w/w podmiotom dane osobowe Użytkownika zawsze z poszanowaniem bezpieczeństwa danych Użytkownika, nakładając na te podmioty obowiązki zachowania tych danych w poufności. Administrator będzie wybierać tylko takie podmioty do świadczenia na jego rzecz usług, które dają należyte gwarancje wypełniania wymogów wynikających z RODO.
11. Administrator nie ma zamiaru przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
12. Prawa osób, których dane są przetwarzane przez Administratora Danych: Użytkownik ma prawo:
a) dostępu do danych osobowych – uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane. W takim wypadku, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich, oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, zakresie przetwarzanych danych i odbiorcach danych, którym zostały one ujawnione oraz pouczenie o innych, przysługujących prawach (art. 15 RODO);
b) do otrzymania kopii danych – uzyskanie kopi danych podlegających przetwarzaniu, przy czym, pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO).
c) do sprostowania danych osobowych – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);
d) do ich usunięcia, gdy są nadmiarowe lub nieprawdziwe – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO);
e) do ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:
i) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
ii) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
iii) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
iv) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
f) do przenoszenia danych – otrzymywania w ustrukturyzowanym, powszechnie, powszechnie używanym formacie się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawarte, oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO)
g) do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, lub gdy są one przetwarzane na potrzeby marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim;
h) prawo do cofnięcia każdej wyrażonej przez siebie zgody na przetwarzanie Użytkownika danych, w tym ich udostępniania, w każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Użytkownikowi.
i) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.
13. Aby skorzystać z praw określonych w pkt. 1 – 8, Użytkownik, powinna skontaktować się z Administratorem, wykorzystując podane dane kontaktowe Administratora i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać
14. Przekazanie danych Administratorowi jest dobrowolne, lecz konieczne do świadczenia usług określonych w niniejszym Regulaminie.
15. Polityka prywatności może być uzupełniania lub uaktualniania zgodnie z bieżącymi potrzebami Administratora lub w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji Użytkownikom.
16. O wszelkich zmianach polityki prywatności użytkownicy zostaną poinformowani na stronie Serwisu.

Poznaj historię naszej firmy. Cenimy sobie profesjonalność i możliwie najlepszą jakość za najniższą cenę.

Wejdź na archmielewski.pl

Nie zapomnij zobaczyć

Pomoc

O firmie

Copyright 2023 Arsklep