Na bieżąco aktualizujemy produkty w sklepie, jeśli czegoś nie ma napisz do nas!

Jakie będą dotacje na polskie rolnictwo w 2023?

Jakie będą dotacje na polskie rolnictwo w 2023

Rok 2023 z pewnością będzie składową pozostałych lat, które nie były łatwym czasem ani dla polskiej gospodarki, ani dla rolnictwa. Jaka będzie pomoc ze strony Unii dla rolników? Obecnie wiemy już jaką dokładnie kwotę otrzymamy od UE na rolnictwo w latach 2023-2027. Na co konkretnie będziesz mógł przeznaczyć środki uzyskane z dofinansowań unijnych?  Dowiesz się tego w poniższym artykule.

Cele nowej ustawy związanej z dotacjami unijnymi dla rolników to:

 • polepszenie warunków życia i pracy na obszarach wiejskich,
 • zapewnienie długoterminowego bezpieczeństwa żywnościowego,
 • poprawa ochrony środowiska, w tym różnorodności biologicznej,
 • wzmocnienie struktur społeczno-ekonomicznych obszarów wiejskich
 • Działania ukierunkowane na dobrostan zwierząt

Dofinansowania unijne dla rolników

Na zrealizowanie Planu Strategicznego WPR przewidującego unijne dotacje dla rolników w latach 2023-2027 przeznaczono finanse przydzielone konkretnym sektorom wynoszące:

I filar:

 • 17, 327 mld euro z budżetu środków europejskich na płatności bezpośrednie
 • 46,6 mln euro (213 mln zł) na interwencje w sektorze owoców i warzyw,
 • 25,1 mln euro (115 mln zł) z budżetu środków europejskich oraz 25,1 mln euro (115 mln zł) z budżetu państwa na interwencje w sektorze pszczelarskim;

II filar:

7 922 mln euro (36 204 mln zł), z tego z budżetu środków europejskich 4,7 mld euro (21,5 mld zł), z budżetu państwa 3,22 mld euro (14,72 mld zł).

Dodatkowo na interwencje na rynkach rolnych w I filarze WPR, nieobjęte PS WPR, w latach 2023-2027 przewidziano środki w wysokości 281 mln euro (1,28 mld zł) z budżetu środków europejskich i 184 mln euro (840 mln zł) z budżetu państwa. Do wszystkich przeliczeń przyjęto kurs 4,57 zł/euro.

Od 2023 r. rolnicy będą mieli także możliwe dotacje unijne dla rolników na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, także tych związanych z ochroną przyrody. Należą do nich poniższe działania:

 • Ochrona cennych siedlisk i zagrożonych gatunków na obszarach Natura 2000,
 • Zobowiązania zalesieniowe w ramach PROW 2004-2006, PROW 2007-2013, a także PROW 2014-2020,
 • Ochrona cennych siedlisk i zagrożonych gatunków poza obszarami Natura 2000,
 • Ekstensywne użytkowanie łąk i pastwisk na obszarach Natura 2000,
 • Zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych,
 • Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin i zwierząt w rolnictwie,
 • Bioróżnorodność na gruntach ornych,
 • Premie z tytułu zalesień i zadrzewień śródpolnych oraz systemów rolno-leśnych,
 • Zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatyczne,
 • Ograniczenia naturalne lub inne ograniczenia specyficzne dla obszaru (ONW),
 • Zalesianie gruntów rolnych.

Dobrostan zwierząt = wyższe unijne dotacja dla rolników

W obecnych czasach niezbędne jest podniesienie poziomu dobrostanu zwierząt, a żeby to osiągnąć trzeba stworzyć warunki gospodarzom do realizacji zamierzonych celów podwyższając stawki dotacji unijnych dla rolników. Wspomniany ekoschemat obejmie świnie (lochy i tuczniki), bydło (krowy i opasy), owce, kury nioski, kurczęta brojlery, indyki utrzymywane z przeznaczeniem na produkcję mięsa, konie i kozy. Będzie stanowił kontynuację prowadzonego w ramach PROW 2014–2020 działania „Dobrostan zwierząt”, jednak zostanie poszerzony o bydło, kurczęta brojlery oraz indyki. W projekcie będzie ujętych wiele działań, za które rolnik będzie otrzymywał określoną liczbę punktów. Większa liczba podjętych środków prowadzących do polepszenia dobrostanu zwierząt, oznacza wyższą punktację, a więc i wyższą dopłatę unijną.

Zmniejszenie ilości ekoschematów w rolnictwie

Do kolejnego elementu Planu Strategicznego obejmującego unijne dotacje dla rolników, który uległ zmianie należą tzw. Ekoschematy. Do tej pory obowiązywało 16, obecnie zredukowano je do liczny 5.  Ekoschematy to założenia dotyczące prowadzenia rolnictwa z poszanowaniem środowiska, klimatu i gleby. Został wprowadzony nowy ekoschemat- Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi.

Pozostałe stworzone ekoschematy dotyczą roślin miododajnych, prowadzenia produkcji roślinnej w systemie zintegrowanym, retencjonowania wody na trwałych. W związku z tym rolnictwo ekologiczne, do tej pory działające ekoschemat, obecnie będzie finansowane w II filarze i będzie możliwe otrzymanie dotacji unijnych dla rolników.

Czym jest “Rolnictwo węglowe”?

„Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi” ma za zadanie wspieranie wszelkich działań mających na celu zmniejszenie eksploatacji węgla w glebie, magazynowanie dwutlenku węgla z atmosfery w roślinach i pomniejszenie jego emisji. Mają być one realizowane w ramach 8 poniższych kroków:

 • ekstensywne użytkowanie TUZ z obsadą zwierząt,
 • międzyplony ozime/wsiewki śródplonowe,
 • opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia – wariant podstawowy i wariant z wapnowaniem,
 • wymieszanie obornika na gruntach ornych w ciągu 12 godzin od aplikacji,
 • stosowanie płynnych nawozów naturalnych innymi metodami niż rozbryzgowo,
 • prowadzenie zróżnicowanej struktury upraw
 • uproszczone systemy uprawy,
 • wymieszanie słomy z glebą.

Każdy krok ma swoją określoną liczbę punktów. Aby dołączyć do ekoschematu i uzyskać dofinansowania unijne dla rolników konieczne jest zdobycie co najmniej takiej liczby punktów, odpowiadającej ilości punktów, jaką rolnik otrzymałby podczas realizacji na co najmniej 25% powierzchni użytków rolnych najwyżej punktowanej praktyki.

Dotacje unijne dla rolników za hektar

W 2023 roku podstawowa płatność w naszym kraju ma wynosić 116 EUR za hektar. Tym samym będzie wyższa od tej zeszłorocznej. Szacuje się także coroczny wzrost wymienionej stawki, która to w 2026 roku może wynieść nawet około 120 EUR/ha. Finalna wysokość stawek na terenie Polski będzie ogłaszana co roku, po zakończeniu naboru wniosków, które zweryfikuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

Wykaz tegorocznych beneficjentów ma być dostępny z danymi za dwa lata budżetowe. Aktualizacja wykazu beneficjentów odbywa się raz w roku – do 31 maja.

Jakie są warunki unijnych dotacji dla rolników?

Wymagania, jakie musi spełnić ubiegający się o dotacje unijne rolnik, a konkretnie płatności bezpośrednie w 2023 roku to:

 • obszar gospodarstwa jest nie mniejszy niż 1 ha,
 • w przypadku rolników posiadających mniej niż 1 ha, jednak otrzymujących płatności do zwierząt, min. kwota płatności bezpośrednich wynosi co najmniej 200 EUR.
 • Rolnik musi mieć prawo do użytkowania gruntów, do których ubiega się o przyznanie płatności bezpośrednich na dzień 31 maja roku, w którym składa wniosek.

Zwiększone dopłaty unijne dla rolników za eko hektar

Zmiany w dopłatach unijnych dla rolników od 2023r. obejmą także “Rolnictwo ekologiczne”. Podwyższone zostaną stawki płatności dotyczące produkcji roślinnej, należy pamiętać, że rolnicy realizujący dotychczas powyższe pakiety, będą mogli wystąpić dodatkowo o dopłatę w ramach nowego pakietu. Powstały nowy 13 pakiet pozwoli rolnikom otrzymać dodatkowo 573 zł/ha. Będzie jednak zależał od liczby posiadanych zwierząt w gospodarstwie. Zatem rolnicy nie posiadający zwierząt, nie będą mogli z niego skorzystać.

Działanie to ma na celu wsparcie małych i średnich gospodarstw ekologicznych. Zatem pełną dopłatę otrzymają rolnicy prowadzący działalność na powierzchni do 50 ha, jeśli jest ona nie większa niż 100 ha, wypłata spadnie o 25%, a gdy będzie większa od 100 – o 50%. Zmiany w działaniu “Rolnictwo ekologiczne” mają na celu dostosowanie warunków do tych, obowiązujących dla rolnictwa ekologicznego w Planie strategicznym, w którym stanie się ono jednym z ekoschematów, a nie odrębnych działań.

Jak uzyskać dotacje z unii dla rolników?

W celu uzyskania unijnych dotacji dla rolników niezbędne jest złożenie wniosku z uwzględnieniem wszelkich niezbędnych danych.

Wniosek należy złożyć elektronicznie logując się na eWniosekPlus na portalu ARiMR. Strona jest dostępna dla wszystkich posiadających numer w ewidencji producentów. Należy skierować się na stronę PUE ARiMR. Po dokonaniu autoryzacji użytkownik będzie miał wgląd do swoich danych, takich jak:

dane osobowe i firmowe,

listę złożonych wniosków i spraw z aktualnym statusem,

informacje finansowe,

historię zmian we wnioskach,

spersonalizowane powiadomienia.

Platforma ta pozwoli na znaczne uproszczenie procedury składania wniosków, co przyspieszy cały proces i z mniejszy związane z nim koszty.

W przypadku braku dostępu do internetu czy komputera rolnicy mogą skorzystać z pomocy pracowników Agencji w każdym biurze powiatowym. Funkcjonuje tam przygotowane stanowisko komputerowe, przy którym specjaliści służą radą i pomocą przy złożeniu wniosku o unijne dotacje dla rolników

Dotacje są dobrą pomocą przy utrzymaniu gospodarstwa rolnego, dzięki temu rolnik ma możliwość udoskonalania swojego gospodarstwa, pomimo wydatków na ciągniki, części do ciągników, maszyny rolnicze, części do maszyn rolniczych i inne koszty.

Zostaw komentarz

W czym możemy Ci pomóc?

Napisz do nas

Zespól naszych doradców handlowych odpowie tak szybko jak to możliwe

 •    +48 782 884 777
 •    kontakt@arsklep.pl