Informacja dla osób korzystających z formularza na stronie ARSKLEP.PL

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), dalej RODO, informujemy, że:

  1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe “A.R. Chmielewski” Spółka Jawna Andrzej Chmielewski & Ryszard Chmielewski z siedzibą w Kleczanów 155, 27-641 Obrazów, wpisane do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000203270, REGON: 830389886, NIP: 8641570356, zwane w niniejszej klauzuli A.R. CHMIELEWSKI.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z nami pod adresem siedziby A.R. CHMIELEWSKI. Należy wówczas podać swoje imię i nazwisko oraz adres zamieszkania w celu prawidłowego zidentyfikowania osoby, której dane dotyczą oraz udzielenia odpowiedzi na treść zgłoszenia. W razie wątpliwości co do Pani/Pana tożsamości możemy poprosić Panią/Pana o podanie dodatkowych informacji, np. numeru PESEL.

  1. Źródło danych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy, gdyż zostały one nam przekazane przez Panią/Pana w wyniku skorzystania z formularza kontaktowego umieszczonego na stronie: https://arsklep.pl/

  • Zakres danych

Będziemy przetwarzać dane osobowe przekazane nam przez Panią/Pana, w szczególności dane identyfikujące (imię ), a także dane korespondencyjne (np. adres e-mail lub telefon).

  1. Podstawy i cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez A.R. CHMIELEWSKI w celach kontaktowych, co stanowi podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych (artykuł 6 ust. 1 lit f) RODO). Jednocześnie informujemy, że w wypadku skorzystania przez Panią/Pana z usług oferowanych przez  A.R. CHMIELEWSKI Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją umowy (podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: artykuł 6 ust. 1 lit b) RODO), marketingu własnych produktów i usług (artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO), w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Pani/Pana dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 RODO.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją ich niepodania będzie niemożność skontaktowania z się Panem/Panią

  1. Przekazywanie Pani/Pana danych osobowych innym podmiotom

Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom wspierającym działania A.R. CHMIELEWSKI, tj.  serwisanci i dostawcy systemów informatycznych, w tym urządzeń informatycznych na których te dane są przetwarzane, kancelarie prawne i podatkowe, firmy consultingowe i audytorzy, operatorzy pocztowi i firmy kurierskie, dostawcy serwerów – w tym firmy obsługujące te serwery, firmy windykacyjne.

Ponadto Pani/Pana dane mogą być udostępniane także innym podmiotom, gdy:

  • obowiązek ich przekazania wynika z przepisów prawa;
  • jest to nasz prawnie uzasadniony interes lub podmiotu trzeciego;
  • udzieli nam Pani/Pan na to zgodę.

Każdorazowo zapewnimy, ażeby zakres ujawnianych informacji tym podmiotom był adekwatny i niezbędny do realizacji założonych celów.

Pani/Pana dane osobowe nie będą transferowane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

  1. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych

Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. W wypadku zawarcia umowy z A.R. CHMIELEWSKI S.A. będziemy przetwarzać Pani/Pana dane przez okres trwania umowy a następnie przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z ww. umowy.

  • Prawa przysługujące Pani/Panu w związku z przetwarzaniem danych

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Osobie, której dane dotyczą, na warunkach przewidzianych w RODO, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także
w niektórych sytuacjach prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wówczas przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Pani/Pana zgłoszenia będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od otrzymania przez nas zgłoszenia, a w sprawach skomplikowanych lub z uwagi na ilość przekazanych nam żądań termin ten może ulec wydłużeniu do 90 dni. W przypadku skierowania do nas korespondencji prosimy o podanie swojego imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania, ewentualnie adresu do korespondencji, w celu prawidłowego zidentyfikowania Pani/Pana osoby. Informujemy, że w przypadku powzięcia wątpliwości co do autentyczności osoby występującej z wnioskiem możemy zwrócić się do Pani/Pana o podanie dodatkowych danych uwierzytelniających, np. numeru PESEL, lub zadzwonić pod przekazany nam numer telefonu.