Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SKLEPU HTTPS://ARSKLEP.PL

Spis Treści:
I. Wstęp.
II. Definicje.
III. Zasady ogólne korzystania z Serwisu.
IV. Przedmiot świadczonych usług.
V. Moment zawarcia umowy i zakres świadczonej usługi.
VI. Sprzedaż za pośrednictwem Serwisu.
VII. Gwarancja i reklamacje dot. towarów zakupionych w Serwisie.
VIII. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Serwisu.
IX. Reklamacje Usług świadczonych drogą elektroniczną.
X. Newsletter.
XI. Chat Online.
XII. Polityka prywatności i ochrony danych osobowych.
XIII. Polityka wykorzystywania plików cookies.
XIV. Oświadczenia SPÓŁKI.
XV. Postanowienia końcowe.

I. Wstęp
1. Niniejszy Regulamin ustanawia się na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami).
2. Niniejszy regulamin został stworzony w oparciu o powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polski prawo i jego celem jest określenie zakresu praw i obowiązków Użytkowników korzystających z Serwisu „https://arsklep.pl/” oraz zakresu odpowiedzialności, obowiązków i kompetencji Chmielewski Sp. z o.o.
3. Każdy Użytkownik korzystający z Serwisu ma obowiązek zarówno do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu jak i także respektowania jego zapisów.
4. Podmiotem świadczącym usługi drogą elektroniczną, na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie oraz Administratorem Danych jest CHMIELEWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Kleczanów 155, 27-641 OBRAZÓW, wpisana do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000957930, REGON: 830389886, NIP: 8641570356,. w niniejszym Regulaminie zwana jako SPÓŁKA.
5. Niniejszy Regulamin jest udostępniony użytkownikom pod adresem 5. https://arsklep.pl /


II. Definicje
Przez określenia użyte w Regulaminie należy rozumieć:
1. Użytkownik – osoba, która zainteresowana jest ofertą SPÓŁKI bezpośrednio lub ze wsparciem osób reprezentujących SPÓŁKĘ, w szczególności osoba rejestrująca się w serwisie lub przekazująca za pośrednictwem wskazanych na stronie SPÓŁKI kanałów komunikacji (m.in. formularz, adres e-mail, itp.) zapytania bądź składająca zamówienia na towary oferowane w Serwisie https://arsklep.pl 
2. Serwis – sklep internetowy prowadzony przez SPÓŁKĘ pod adresem: 2. https://arsklep.pl
3. Administrator Danych Osobowych Użytkowników– administratorem danych osobowych Użytkowników jest CHMIELEWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Kleczanów 155, 27-641 OBRAZÓW, wpisana do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000957930, REGON: 830389886, NIP: 8641570356. Administrator danych przetwarza dane osobowe w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422, dalej jako „ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną”).
4. Konto – stworzone dla Użytkownika w ramach Serwisu pod unikalną nazwą (login) konto umożliwiające korzystanie z usług oferowanych przez Serwis, w szczególności dokonywania zakupu oferowanych towarów.
5. Hasło – ciąg znaków, znany wyłącznie uprawnionemu Użytkownikowi, niezbędny do zalogowania się Użytkownika do Konta w Serwisie, uwierzytelniony w Serwisie;
6. Rejestracja Użytkownika – proces polegający na poprawnym wypełnieniu przez Użytkownika Formularza Rejestracyjnego, akceptacji Regulaminu i aktywacji Konta poprzez kliknięcie na link aktywacyjny przesłany po wypełnieniu Formularza Rejestracyjnego na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.
7. Towar – produkty oferowane w sklepie, w szczególności: części do ciągników i maszyn rolniczych oraz narzędzia do pielęgnacji domu i ogrodu.
8. Usługodawca – podmiot świadczący usługę korzystania z Serwisu, w tym prowadzenia konta oraz nadzorujący proces dokonywanego w ramach funkcjonalności Serwisu. Usługodawcą w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną jest CHMIELEWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Kleczanów 155, 27-641 OBRAZÓW, wpisana do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000957930, REGON: 830389886, NIP: 8641570356. W niniejszym regulaminie nazywana SPÓŁKĄ.
9. Regulamin – jako regulamin rozumie się niniejszą regulację.
10. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119, s. 1).
11. Usługa – świadczona drogą elektroniczną usługa za pomocą systemów teleinformatycznych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204 z poz. zm.).
12. Sprzedaż – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawierana pomiędzy Sprzedającym a Klientem za pomocą środka porozumiewania się na odległość.
13. Nadużycie – postępowanie lub czyn powszechnie uważane za obraźliwe. Decydujące zdanie w sprawie klasyfikacji nadużyć ma SPÓŁKA. Jako nadużycie uważane jest również wprowadzanie nieprawdziwych danych.

III. Zasady ogólne korzystania z Serwisu
1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Serwisu prowadzonego przez SPÓŁKĘ pod adresem: 1. https://arsklep.pl /
2. Serwis nie jest stroną umów zawieranych przez Użytkownika z SPÓŁKĄ, lub producentem towaru, a zapewnia jedynie techniczną platformę, która umożliwia dokonywanie zakupu Towarów oferowanych w Serwisie.
3. Warunkiem korzystania z Serwisu i z usług świadczonych przez SPÓŁKĘ, przez Użytkownika jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień.
4. Korzystanie z usług oferowanych w Serwisie może mieć charakter odpłatny lub nieodpłatny (wyszczególnienie odpłatnych i nieodpłatnych usług zamieszono poniżej w Regulaminie).
5. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się SPÓŁKA w celu realizacji usług dostępnych w Serwisie (m. in. korzystanie z formularza kontaktowego, usługi świadczone drogą elektroniczną, zakupu Towarów za pośrednictwem Serwisu), Użytkownik powinien:
a) Posiadać urządzenie, umożliwiające korzystanie z Serwisu tj. komputer stacjonarny, laptop, telefon komórkowy, tablet itp.
b) Posiadać adres e-mail, przeznaczony w szczególności do kontaktu ze SPÓŁKĄ,
c) Posiadać dostęp do sieci internetowej,
d) Posiadać dostęp do aktualnej przeglądarki internetowej.
5. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, acz konieczne do wykonania usług świadczonych za pośrednictwem niniejszego Serwisu.
6. Użytkownik zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.
7. Użytkownicy mają prawo do wglądu w zakresie swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia. W celu skorzystania z tego prawa należy skontaktować się z Administratorem drogą mailową (na adres poczty elektronicznej: kontakt@arsklep.pl) albo telefonicznie (na numer telefonu 782884777) bądź listownie (na adres korespondencyjny SPÓŁKI: Kleczanów 155, 27 – 641 Obrazów).
8. Każdy Użytkownik, który chce skorzystać z usług świadczonych przez SPÓŁKĘ, ma możliwość dokonania rejestracji w Serwisie, lub dokonać zakupu podając dane konieczne do zrealizowania zamówienia m.in.: Imię, Nazwisko, Nazwa Firmy (opcjonalnie), dane korespondencyjne, telefon, adres e-mail.
9. Użytkownik może posiadać tylko jedno konto w Serwisie. Konta są niezbywalne
10. SPÓŁKA nie ponosi odpowiedzialności za przesłanie przez Użytkowników informacji nieprawdziwych, niepełnych lub nieprawidłowych.

IV. Przedmiot świadczonych usług
1. SPÓŁKA świadczy usługi, które są świadczone drogą elektroniczną tj. prowadzenia konta Użytkownika oraz usługę chat-online
2. SPÓŁKA świadczy Usługi, o których mowa w ust. 1 nieodpłatnie.
3. SPÓŁKA niezależnie od usług świadczonych drogą elektroniczną świadczy usługi o charakterze odpłatnym, w szczególności sprzedaż Towarów oferowanych w Serwisie.
4. Do wszystkich odpłatnych usług doliczany jest podatek VAT.
5. W ramach usługi SPÓŁKA ma prawo do odczytu treści zamieszczonych w Serwisie.

V. Moment zawarcia umowy i zakres świadczonej usługi.
1. Korzystanie z Serwisu wymaga dokonania rejestracji w Serwisie, lub podania danych niezbędnych do realizacji zamówienia.
2. W celu dokonania rejestracji w ramach Serwisu należy podać wymagane dane jak: Imię, Nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, hasło, oraz zaakceptować regulamin. W przypadku realizacji zamówienia złożonego przez Użytkownika nie posiadającego konto, konieczne jest podanie następujących danych: Imię, Nazwisko, Nazwa Firmy (opcjonalnie), dane korespondencyjne, telefon, adres e-mail.
3. Podanie adresu e-mail przez Użytkownika celem skorzystania z Usług oraz zakupu Towaru jest niezbędne.
4. Zawarcie umowy o świadczenie usługi w postaci prowadzenia Konta użytkownika następuje poprzez podanie danych osobowych Użytkownika a następnie akceptację Regulaminu i skorzystania z funkcji o nazwie ,,zarejestruj się’’
5. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz sprzedaży Towaru zostaje zawarte na czas nieoznaczony.
6. Użytkownik może korzystać z Konta, z chwilą zakończenia Rejestracji. Konto Użytkownika nie wymaga dodatkowej aktywacji mailowej.
7. SPÓŁKA może rozwiązać umowy, o których jest mowa w ust 5 w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, przepisów prawa lub wizerunku SPÓŁKI.

VI. Sprzedaż za pośrednictwem Serwisu
1. Momentem zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem a SPÓŁKĄ jest złożenie zamówienia, poprzez wypełnienie formularza zamówienia, dostępnego na stronie Serwisu: https://arsklep.pl/zamowienie/, potwierdzając zakup za pomocą przycisku „Kupuję i płacę”.
2. Zamówienie uważa się za złożone prawidłowo, jeżeli do elektronicznego formularza zamówienia zostaną wprowadzone wszelkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację Użytkownika, w tym w szczególności imię, nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu kontaktowego lub adres poczty elektronicznej. W przypadku firmy: nazwa firmy oraz nr NIP. Brak poprawnych danych będzie skutkować brakiem realizacji zamówienia. SPÓŁKA zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, jeżeli dane podane przez Kupującego w formularzu będą niepełne lub uniemożliwiają realizację zamówienia.
3. Złożenie zamówienia może nastąpić również za pośrednictwem Konta Użytkownika.
4. Użytkownik, będący osobą fizyczną, który składa zamówienie w Serwisie, musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.
5. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Serwisu wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów dostawy.
6. Każda transakcja będzie potwierdzona fakturą VAT lub paragonem fiskalnym.
7. Koszt dostawy pokrywa Użytkownik.
8. Termin realizacji zamówienia wynosi do 14 dni roboczych.
9. Z przyczyn niezależnych od SPÓŁKI termin realizacji zamówienia określonego w ust. 7 może ulec przedłużeniu. SPÓŁKA poinformuje Użytkownika o przyczynie przedłużenia terminu realizacji zamówienia oraz określi nowy termin realizacji. W przypadku, gdyby i ten czas miał ulec wydłużeniu, SPÓŁKA zobowiązuje się do powiadomienia Użytkownika, w celu dalszych ustaleń.
10. Zapłaty za złożone zamówienie można dokonać:
a) Przelewem bankowym na konto SPÓŁKI (nr rachunku bankowego: 73114020200000340638001005);
b) Za pobraniem;
c) Za pośrednictwem systemu płatności online PAYNOW, które jest dostępne na stronie internetowej sklepu, a której właścicielem jest mBank S.A. (KRS: 0000025237, z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, 00 – 950 Warszawa).
11. Zamówienie zostanie niezwłocznie przekazane do realizacji po przesłaniu zamówienia.
12. Zamówienie można odwołać tylko za pomocą poczty e-mail lub telefonicznie.

VII. Gwarancja i reklamacje dot. towarów zakupionych w Serwisie
1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez Użytkownika i dostawcę przesyłki.
2. W chwili odbioru Użytkownik zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia, Użytkownik obowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy i niezwłocznie sporządzić protokół, o którym mowa w ust. 1 powyżej.
3. Reklamacje Użytkownik składa w terminie 14 (czternastu) dni roboczych, liczonych od dnia, w którym nastąpiło lub miało nastąpić dostarczenie zamówionych Towarów.
4. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się z SPÓŁKĄ za pośrednictwem poczty e-mail, korespondencyjnie lub telefonicznie. Zgłaszając reklamację należy podać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika i zamówienia, w szczególności: imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia, nr dowodu zakupu (faktury VAT lub paragon fiskalny) oraz opisać przedmiot reklamacji lub załączyć kopię protokołu, o którym mowa w ust. 1 powyżej. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przesłanie towaru na adres SPÓŁKI z załączonym opisem wady, lub protokołem i kopią dowodu zakupu.
5. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania, musi być zwrócony w stanie nienaruszonym, w oryginalnym opakowaniu. Zwrot należy uzgodnić e-mailem, korespondencyjnie lub telefonicznie. Towar niespełniający powyższych warunków nie zostanie przyjęty do zwrotu.
6. SPÓŁKA rozpatruje reklamację w terminie 14 dni roboczych od dnia złożenia przez Użytkownika kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego. O ewentualnych brakach w zgłoszeniu reklamacyjnym i sposobie ich uzupełnienia SPÓŁKA niezwłocznie powiadomi Użytkownika.
7. W razie uwzględnienia reklamacji, SPÓŁKA dostarczy Użytkownikowi nowy, niewadliwy Towar, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie lub zwróci uiszczoną przez Użytkownika cenę. Jeżeli dostarczenie nowego, niewadliwego Towaru nie jest możliwe, SPÓŁKA zwróci Użytkownikowi uiszczoną przez niego cenę.
8. W razie zwrotu towaru, Użytkownik ponosi koszty przesyłki towaru do siedziby SPÓŁKI.

VIII. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Serwisu
1. Użytkownik może odstąpić od umowy kupna w terminie 14 dni poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia o odstąpieniu od umowy i zwrotu towaru w stanie niezmienionym (towar musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu – przesyłka nie może być rozpakowana).
2. Użytkownik może odstąpić od umowy, składając SPÓŁCE oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zawierać dane identyfikacyjne Użytkownika (imię, nazwisko, adres korespondencyjny), a w przypadku dokonania zakupu poprzez przelew na rzecz SPÓŁKI – nr rachunku bankowego, na jaki ma być dokonany zwrot uiszczonej ceny.
3. SPÓŁKA ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od umowy, zwrócić Użytkownikowi dokonaną przez niego płatność za przedmiot.  SPÓŁKA dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się lub wskazał inny sposób zwrotu.

IX. Reklamacje Usług świadczonych drogą elektroniczną
1. Reklamacje dotyczące: rejestracji, potwierdzenia tożsamości oraz innych spraw związanych z dostępem i korzystaniem z Serwisu należy składać pod adres e-mail kontakt@arsklep.pl lub na adres pocztowy SPÓŁKI.
2. SPÓŁKA udziela odpowiedzi na zgłoszone reklamacje, w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych, w formie wiadomości e-mail przesyłanej na adres skrzynki elektronicznej reklamującego lub pisemnie na adres nadawcy składającego reklamację. W sprawach szczególnie trudnych dopuszcza się możliwość wydłużenia terminu odpowiedzi. SPÓŁKA poinformuje reklamującego na adres skrzynki elektronicznej reklamującego lub pisemnie na adres nadawcy składającego reklamację, że objęta jego reklamacją sprawa jest szczególnie trudna, oraz poinformuje o przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi na tę reklamację.
3. Uwagi związane z zakłóceniami w funkcjonowaniu Serwisu lub uwagi związane ze świadczonymi usługami w ramach Serwisu mogą być zgłaszane przez Użytkownika w terminie 14 dni od daty zdarzenia lub wykrycia nieprawidłowości, poprzez zgłoszenie zawierające opis zdarzenia i treść uwagi pod adres SPÓŁKI.
4. SPÓŁKA zastrzega sobie prawo do pozostawienia zgłoszenia bez rozpoznania, jeżeli wynikać ono będzie z nieznajomości niniejszego Regulaminu, jego załączników lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

X. Newsletter
1. W ramach prowadzonego serwisu https://arsklep.pl/ SPÓŁKA realizuje bezpłatną usługę Newsletter.
2. W celu realizacji usługi Newslettera SPÓŁKA przetwarzać będzie adres poczty elektronicznej oraz imię i nazwisko Użytkownika.
3. Usługa Newsletter świadczona jest za pośrednictwem poczty elektronicznej i polega na przesyłaniu Użytkownikowi informacji prawnych i faktycznych dotyczących działań podejmowanych przez SPÓŁKĘ, usług świadczonych przez SPÓŁKĘ oraz aktualnej sytuacji prawnej w zakresie usług świadczonych przez SPÓŁKĘ.
4. SPÓŁKA oświadcza, że e-mail Użytkownika podany w polu newsletter nigdy nie zostanie przekazany firmom zewnętrznym w celu użycia ich do przesyłania informacji handlowej niezwiązanej z działalnością SPÓŁKI.
5. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie od SPÓŁKI informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej oraz poprzez indywidualne komunikaty kierowane poprzez infrastrukturę serwisu do nieokreślonej liczby Użytkowników.
6. Zamówienie usługi Newsletter następuje poprzez wyrażenie zgody, zawartej na stronie Serwisu.
7. Użytkownik może cofnąć zgodę na otrzymywanie treści informacyjnych i reklamowych wysyłając wiadomość e-mail z takim żądaniem na adres: kontakt@arsklep.pl
8. Korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem poczty elektronicznej jest uwarunkowane posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

XI. Chat Online
1. W ramach prowadzonego serwisu https://arsklep.pl/ SPÓŁKA udostępnia bezpłatną usługę świadczoną drogą elektroniczną o nazwie Chat online, której celem jest zapewnianie Użytkownikowi kontaktu ze SPÓŁKĄ za pośrednictwem Internetu z wykorzystaniem kanału online, tj. bezpłatnej usługi chat (czat), umożliwiającej kontakt za pośrednictwem przesyłania naprzemiennych wiadomości tekstowych.
2. Doradcą jest pracownik lub przedstawiciel SPÓŁKI, który uczestniczy w rozmowie z Użytkownikiem, prowadzonej z wykorzystaniem usługi Chat Online.
3. Do korzystania z usługi Chat Online niezbędny jest dostęp Użytkownika do zasobów sieci Internet, a także możliwość korzystania z przeglądarki internetowej.
4. Przy korzystaniu z usługi Chat Online zaleca się, aby Użytkownik posiadał zaktualizowane oprogramowanie antywirusowe.
5. Za pośrednictwem usługi Chat Online, SPÓŁKA zapewnia dostęp do bieżących informacji w sprawach dotyczących Użytkownika oraz do ogólnodostępnych informacji dotyczących SPÓŁKI.
6. Usługa Chat Online jest realizowana poprzez umożliwienie Użytkownikowi uczestnictwa w rozmowie z Doradcą, w czasie rzeczywistym, w godzinach pracy biura – od 7:30 do 17:00 w dni robocze, zaś w sobotę: od 8:00 do 14:00. W przypadku braku dostępności Doradcy w czasie rzeczywistym, Użytkownik ma możliwość pozostawienia wiadomości offline, na którą otrzyma odpowiedź.
7. Rozpoczęcie korzystania z Chatu Online będzie możliwe po zaakceptowaniu niniejszego regulaminu

XII. Polityka prywatności i ochrony danych osobowych
1. Zawartość Polityki prywatności: Polityka prywatności Administratora to informację dotyczące przetwarzania danych osobowych i innych informacji dotyczących Użytkowników. W niniejszej polityce Administrator zawarł jednocześnie wszystkie informacje, które osoby, których dane dotyczą (Użytkownicy) powinny otrzymać zgodnie z RODO.
2. Pani/Pana dane będą przetwarzane zgodnie z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO)
3. Administrator gwarantuje bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników, lub dane osobowe dotyczące osób zarządzających/właścicieli Obiektu poprzez zastosowanie środków ochrony odpowiadających wymogom przewidzianym przez RODO
4. Administrator oświadcza, że zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO) i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
5. Dane Administratora Danych i możliwości kontaktu: Administratorem danych osobowych jest CHMIELEWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Kleczanów 155, 27-641 OBRAZÓW, wpisana do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000957930, REGON: 830389886, NIP: 8641570356 (dalej zwana w niniejszym punkcie jako Administrator)
6. Z Administratorem można kontaktować się:
a. pod adresem korespondencyjnym SPÓŁKI: Kleczanów 155, 27 – 641 Obrazów,
b. pod adresem poczty elektronicznej: kontakt@arsklep.pl
7. Cele, podstawy prawne oraz czas przetwarzania danych: Korzystanie z Serwisu oraz zawieranie umów za pośrednictwem Serwisu (umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, umowa sprzedaży), z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Dane osobowe Użytkowników w ramach funkcjonalności Serwisu są zbierane:
a) Na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO w przypadku wyrażenia zgody na dostarczanie Państwu informacji handlowych drogą elektroniczną na podany przez Państwa adres (newsletter), a także w sytuacji wyrażenia przez Panią/Pana zgody na realizację działań marketingowych za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych
b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z realizacją umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym regulaminem,
c) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z realizacją złożonego zamówienia przez Użytkownika (umowa sprzedaży Towaru),
d) na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu A.R. Chmielewski w następujących celach: marketingu własnych produktów i usług w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu, w celach podatkowych i rachunkowych
e) na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO w zw. z art. 4 i art. 70 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacji podatkowej, w zw. z art. 10 i art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości – w celach podatkowych i rachunkowych.
8. Administrator przetwarza dane do momentu rozwiązania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), do momentu zrealizowania uzasadnionego interesu prawnego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) Administratora, w szczególności przedawnienia roszczeń lub cofnięcia zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) bądź wniesienia sprzeciwu.
9. Udostępnienie Danych: Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane innym podmiotom w wypadku wyrażenia przez Użytkownika dobrowolnej zgody na udostępnienie tych danych podmiotom które Użytkownik wskaże w swoim oświadczeniu (np. Towarzystwom Ubezpieczeniowym, rodzinie, etc.) lub w wypadku obowiązku udostępnienia danych osobowych wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa podmiotom uprawnionym do ich otrzymania a także podmiotom wspierającym działania Administratora.
10. Administrator będzie ujawniać w/w podmiotom dane osobowe Użytkownika zawsze z poszanowaniem bezpieczeństwa danych Użytkownika, nakładając na te podmioty obowiązki zachowania tych danych w poufności. Administrator będzie wybierać tylko takie podmioty do świadczenia na jego rzecz usług, które dają należyte gwarancje wypełniania wymogów wynikających z RODO.
11. Administrator nie ma zamiaru przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
12. Prawa osób, których dane są przetwarzane przez Administratora Danych: Użytkownik ma prawo:
a) dostępu do danych osobowych – uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane. W takim wypadku, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich, oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, zakresie przetwarzanych danych i odbiorcach danych, którym zostały one ujawnione oraz pouczenie o innych, przysługujących prawach (art. 15 RODO);
b) do otrzymania kopii danych – uzyskanie kopi danych podlegających przetwarzaniu, przy czym, pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO).
c) do sprostowania danych osobowych – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);
d) do ich usunięcia, gdy są nadmiarowe lub nieprawdziwe – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO);
e) do ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:
i) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
ii) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
iii) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
iv) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
f) do przenoszenia danych – otrzymywania w ustrukturyzowanym, powszechnie, powszechnie używanym formacie się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawarte, oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO)
g) do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, lub gdy są one przetwarzane na potrzeby marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim;
h) prawo do cofnięcia każdej wyrażonej przez siebie zgody na przetwarzanie Użytkownika danych, w tym ich udostępniania, w każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Użytkownikowi.
i) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.
13. Aby skorzystać z praw określonych w pkt. 1 – 8, Użytkownik, powinna skontaktować się z Administratorem, wykorzystując podane dane kontaktowe Administratora i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać
14. Przekazanie danych Administratorowi jest dobrowolne, lecz konieczne do świadczenia usług określonych w niniejszym Regulaminie.
15. Polityka prywatności może być uzupełniania lub uaktualniania zgodnie z bieżącymi potrzebami Administratora lub w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji Użytkownikom.
16. O wszelkich zmianach polityki prywatności użytkownicy zostaną poinformowani na stronie Serwisu. 

XIII. Polityka wykorzystywania plików cookies
1. Pliki cookie to dane informatyczne, przechowywane na urządzeniach końcowych Użytkowników, Obiektów przeznaczone do korzystania ze stron internetowych.
2. Serwis https://arsklep.pl/ nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem zawartych w plikach cookies. Należą do nich: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, rodzaj systemu operacyjnego oraz dane o ścieżce nawigacji Użytkownika i o czasie jego pozostawania na określonych podstronach.
3. Administrator może wykorzystywać pliki cookies w celu:
⦁ świadczenia usług;
⦁ dostosowywania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika lub Obiektu oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; np. pliki cookies pozwalają w szczególności rozpoznać urządzenie Użytkownika, Obiektu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
⦁ tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy/Obiekty korzystają ze serwisów i aplikacji, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
⦁ utrzymania sesji Użytkownika/Obiektu (po zalogowaniu), dzięki czemu Użytkownik/Obiekt nie musi na każdej podstronie internetowej danego serwisu i aplikacji ponownie wpisywać loginu i hasła;
⦁ prezentacji reklam, m.in. w sposób uwzględniający zainteresowania Użytkownika/Obiektu czy jego miejsce zamieszkania (indywidualizowanie przekazu reklamowego) i z gwarancją wyłączenia możliwości wielokrotnego prezentowania Użytkownikowi tej samej reklamy;
4. Z uwagi na czas życia cookies i innych podobnych technologii, stosujemy dwa zasadnicze rodzaje tych plików:
a) sesyjne – pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
b) stałe – przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
c) Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, stosujemy ich następujące rodzaje:
d) niezbędne do działania usługi i aplikacji – umożliwiające korzystanie z naszych usług, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;
e) pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania
f) wydajnościowe – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych i aplikacji;
g) funkcjonalne – umożliwiające “zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika/Obiekt, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik lub znajduje się Obiekt, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej i aplikacji itp.;
h) reklamowe – umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań;
i) statystyczne – służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych i aplikacji.

5. Szczegółowe informacje dotyczące sposobów obsługi plików cookies znajdują się w ustawieniach przeglądarki internetowej. Za pomocą tych ustawień możliwe jest określenie zakresu zgody Użytkownika na umieszczanie tego typu plików w jego przeglądarce. Ograniczenie stosowania lub uniemożliwienie wykorzystania plików cookies może jednak wpłynąć na niektóre z funkcjonalności Serwisu internetowego.

XIV. Oświadczenia SPÓŁKI.
1. SPÓŁKA zobowiązuje się do obsługi Serwisu z jak największą starannością.
2. SPÓŁKA nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników sprzeczne z obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej prawem oraz niniejszym Regulaminem.
3. SPÓŁKA nie ponosi odpowiedzialności za przerwy i zakłócenia wywołane działaniem siły wyższej bądź nieuprawnionym działaniem podmiotów trzecich.
4. SPÓŁKA nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Serwisu wynikający z przyczyn od niego niezależnych.
5. SPÓŁKA ma prawo zastosowanie przerwy technicznej w funkcjonowaniu Serwisu w przypadku przeprowadzania modernizacji, konserwacji strony, a także w wypadku zaistnienia innej usprawiedliwionej okoliczności. Jeśli SPÓŁKA będzie planowała dłuższą przerwę techniczną w funkcjonowaniu Serwisu zawiadomi o tym Użytkownika lub Obiekt poprzez wysłanie do niego wiadomości e-mail.
6. W przypadku, gdy działania Użytkownika lub Obiektu naruszają przepisy prawa oraz postanowienia Regulaminu, Umowy (nie w sposób rażący) lub w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta jest zagrożone, w szczególności w przypadkach nieudanych prób zalogowania do Konta, SPÓŁKA ma prawo natychmiastowego zablokowania Konta w Serwisie. Zablokowanie dostępu do konta oznacza zawieszenie dostępu do świadczonych usług.
7. Odblokowanie dostępu do Serwisu jest możliwe poprzez pisemny kontakt Użytkownika z SPÓŁKĄ. Po odblokowaniu dostępu do Serwisu Użytkownik w pełni korzysta z zawieszonych usług.
8. SPÓŁKA nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawniony dostęp do Konta na skutek uzyskania dostępu do hasła przez nieuprawnione osoby trzecie.
9. Aktualnie obowiązujące po zmianie wersje Regulaminu wraz ze wskazaniem daty wejścia w życie danej wersji, są dostępne pod adresem https://arsklep.pl/
10. Informacja o zmianie Regulaminu wraz z przesłaniem zmienionej wersji Regulaminu oraz podaniem dnia wejścia zmian w życie, będzie przesyłana do Użytkownika (na adres e-mail zarejestrowany w Serwisie), nie później niż 14 dni przed wejściem w życie nowej treści Regulaminu.
11. W przypadku zmiany Regulaminu Użytkownik ma prawo do wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przesłania Użytkownikowi informacji przez SPÓŁKĘ o zmianie Regulaminu.
12. W sytuacji, gdy Użytkownik nie wypowie umowy w terminie, o którym mowa jest powyżej, przyjmuje się, że wyraża on zgodę na wprowadzone zmiany i są one dla niego wiążące od daty ich wejścia w życie.

XV. Postanowienia końcowe
1. SERWIS zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności znaki towarowe oraz inne dobra niematerialne będące przedmiotem ochrony.
2. Informacje uzyskane przez Użytkownika w toku korzystania z Serwisu przeznaczone są wyłącznie do jego własnego użytku i nie mogą być przedmiotem sprzedaży.
3. Wszelkie usługi, treści (teksty, zdjęcia, znaki, nazwy, elementy graficzne, logotypy, ilustracje itp.), oprogramowanie, znajdujące się na Serwisie stanowiące własność intelektualną SPÓŁKI podlegają ochronie przewidzianej przez polskie i międzynarodowe prawo oraz mogą być wykorzystywane wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. Nie mogą być używane w szczególności dla celów komercyjnych i reklamowych (bez uprzedniej pisemnej zgody SPÓŁKI) ani w działaniach na szkodę SPÓŁKA. Jakiekolwiek modyfikacje powyższych materiałów są niedozwolone, za wyjątkiem zmiany rozmiaru, jednakże z dokładnym zachowaniem proporcji i czytelności materiału źródłowego. Nie dotyczy to utrwalenia w formie elektronicznej oraz w formie drukowanej indywidualnie wygenerowanego dla Użytkownika danych dotyczących Użytkownika pozyskanych z Serwisu zawierającego jego dane osobowe. Naruszenie powyższych zasad będzie skutkowało podjęciem przez SPÓŁKĘ odpowiednich środków prawnych w maksymalnym dopuszczalnym zakresie.
4. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z akceptacji niniejszego regulaminu jest Sąd właściwy dla strony powodowej, przy czym w sporze z konsumentami właściwy zawszę będzie Sąd właściwy dla miejsca zamieszkania konsumenta.
5. Regulamin zaczyna obowiązywać w momencie opublikowania na Serwisie https://arsklep.pl/
6. Regulamin obowiązuje przez czas nieokreślony, do czasu uchylenia bądź zmiany.

Siedziba SPÓŁKA:
Kleczanów 155, 27 – 641 Obrazów
tel.: 15 836 60 38
e-mail: biuro@archmielewski.pl
KRS 0000957930
REGON: 830389886
NIP: 8641570356

 

FORMULARZ ZWROTU

Poznaj historię naszej firmy. Cenimy sobie profesjonalność i możliwie najlepszą jakość za najniższą cenę.

Wejdź na archmielewski.pl

Nie zapomnij zobaczyć

Pomoc

O firmie

Copyright 2023 Arsklep